Vikbolandsvind

Vikbolandsvind är ett vindkraftsprojekt utmed den stora, tomma elledning, som går från Marviken till Skenäs på Vikbolandet. Tillsammans med Vind4shore, lokalförsörjningskontoret i Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och avfall  utreder vi möjligheterna att bygga en vindpark här.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har, efter nästan ett års handläggning, krävt kompletteringar av vår ansökan. Dessa skickades in i december 2017. Nedan finns de kompletteringar som lämnats in samt även den ursprungliga ansökan.

Vi ansöker om tillstånd för 12 stora vindkraftverk. Nedan finns en projektbeskrivning, fast då för ett projekt med 14 vindkraftverk. Ett har vi tagit bort för att försvaret sa nej, det andra för att inte komma för nära naturreservatet i Bråxvik, vilket länsstyrelsen troligen skulle ha överklagat. Projektet bör ha goda utsikter att få tillstånd beviljat.

För mer info om detta projekt kontakta Jan-Olov Johnsson eller Alf Gustavsson.

 

DT Bird

Fågelskyddssystemet DTBird används idag på vindkraftverk i en rad europeiska länder men i Sverige har installationer av DTBird och liknande tekniska system inte använts. Ecocom i samarbete med Vindform och bl.a. Kolmårdsvind initierade år 2015 ett pilotprojekt för att 1) installera och förevisa DTBird-systemet, samt 2) utvärdera hur DTBird-systemet fungerar för svenska förhållanden.

Inom ramen för pilotprojektet installerades ett DTBird-system på ett vindkraftverk i närheten av Lundsbrunn i Sverige. Under juli-september 2015, d v s under delar av häcknings- och migrationsperioden för fåglar, samlades data in från systemet för att därefter analyseras.

Pilotundersökningen visar att att DTBird fungerar för svenska förhållanden och är i linje med de resultat som tillverkaren Liquen tidigare har beskrivit för systemet. Installation av DTBird medför inte ett hundraprocentigt skydd för fågelfaunan, men åstadkommer en kraftig riskreducering.

DTBird-systemet, och andra liknande system, har således tillämpning som en skyddsåtgärd inom ramen för tillståndsprövningen av vindkraftsanläggningar. Användande av fungerande skyddsåtgärder skulle öppna möjligheter i tillståndsprövningen som kan underlätta både för sökanden och tillståndsgivande instans. Idag används buffertzoner till närmaste vindkraftverk schablonmässigt som enda skyddsåtgärd trots att åtgärden är trubbig. DTBird och liknande system utgör ett verktyg med vilket buffertzoner kan anpassas.

Pilotinstallation av DTBird, Slutrapport

 

Marviken

Vår ansökan om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen avslogs den 24 februari 2017. Det finns möjlighet att överklaga till Högsta domstolen, men vi bedömer det som mycket svårt att få igenom det nuvarande förslaget på vindpark Marviken. Vi avvaktar därför, går vidare med våra övriga projekt, framförallt Vindpark Vikbolandet och ser samtidigt om det finns andra vägar att få till stånd en förändrad utformning av Vindpark Marviken. Det finns tyvärr många som inte förstår att vi måste få till mycket mer förnybar energiproduktion om djur och natur ska kunna bevaras framöver.

Domen i Mark- och miljödomstolen blev en avslagan av vår tillståndsansökan. Du ser domen här (vaxjo-tr-m-2728-15-dom-2016-11-18). Men vi går vidare och ansöker om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen. Du ser vår ansökan om prövningstillstånd här (Ansökan om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstoeln dec 16)

Ansökan med tillhörande dokument insända den 10/7 -15 till Miljödomstolen Växjö. Nu är det bara att avvakta tills domstolen eventuellt hör av sig med begäran om kompletteringar, samt deras ställningstagande till projektet.

Studera huvuddokumenten: