Bifogat finns vår överklagan av miljöprövningsdelegationens beslut att avslå ansökan om miljötillstånd för vindparken Vikboland Vind. Vi yrkar att mark- och miljödomstolen ska bevilja ansökan. Norrköping kommuns överklagan finns även den bifogad.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) fastslår att Miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till grund för prövningen och samråden varit tillräckliga. Vidare att Norrköping kommun har tillstyrkt anläggningen.

MPD fastlår även att utbyggnaden av vindkraft är ett allmänt intresse och bidrar till att bland annat uppnå miljömålet om begränsad klimatpåverkan.

Miljöprövningsdelegationens motiveringar för att avslå ansökan:

MPD hävdar att

  1. bolaget inte har redovisat ett underlag som visar att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 § miljöbalken, med hänsyn till risken för skada på havsörn.
  2. inventeringar av flyttstråk inte är tillräckligt omfattande för en samlad bedömning av påverkan på flyttande fåglar.
  3. närområdet med Östergötlands skärgård är värdefullt för friluftsliv.
  4. upplevelsevärdet av landskapet kan påverkas negativt.
  5. avsaknaden av en arkeologisk utredning i fält inte gör det möjligt att bedöma påverkan på fornlämningar.

Miljöprövningsdelegationen redovisar inte hur de positiva miljöeffekterna av vindparken, framför allt när det gäller klimatpåverkan genom en minskning av utsläppen med 130 000 ton koldioxid per år, har vägts mot de fem punkterna ovan.

Eftersom ”Klimatförändringen är vår tids ödesfråga, och Sverige ska ligga i framkant i den klimatomställning som är nödvändig” (prop 2014/15: 123 s 8), är detta anmärkningsvärt.

Läs mer i Överklagande 181012

Överklagande Norrköpings kommun

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.